Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością wzrokową
(tyflopedagogika)

 

 

Edycja VI

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Pedagogika specjalna jako nauka interdyscyplinarna
Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna
Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
Regulacje prawne dotyczące rehabilitacji
Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
Diagnostyka psychopedagogiczna
Anatomia i fizjologia wzroku
Wady wzroku – rodzaje, przyczyny i następstwa
Wychowanie, edukacja, terapia i rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych
Rozwój kompetencji życiowych oraz kontakty społeczne osób z dysfunkcją wzroku
Brajlowskie metody porozumiewania się
Dydaktyka kształcenia uczniów z dysfunkcją wzroku
Pomoce dydaktyczne i środki tyflotechniczne dla uczniów słabowidzących i niewidomych
Technologia informatyczna w edukacji uczniów słabowidzących i niewidomych
Współpraca nauczyciela z rodzicami i specjalistami prowadzącymi rehabilitację uczniów słabowidzących i niewidomych
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Partnerem organizacyjnym i merytorycznym studiów podyplomowych jest Polski Związek Niewidomych - Okręg Opolski.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją wzroku. Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie tyflopedagogiki – edukacji i rehabilitacji uczniów słabowidzących i niewidomych - do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

 

3 semestry - 640 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.