Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Rekrutacja

 

 

Kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia, złożenie kompletu dokumentów oraz wpłata wpisowego i czesnego w terminie do 19 października 2019 r.

Koszt studiów podyplomowych:
wpisowe - 100 zł (zwrotne w przypadku nieuruchomienia kierunku); czesne - 1000 zł do 1800 zł za semestr (w zależności od kierunku studiów). Może być płatne w dwóch ratach w każdym semestrze. Wpłat można dokonywać w dziekanacie lub na rachunek bankowy: PCKU „Andragog”, 45-058 Opole, ul. Ozimska 40; Bank PKO BP w Opolu; nr 33 1020 3668 0000 5002 0383 9024. Dokonując wpłaty należy podać: personalia słuchacza, nazwę kierunku oraz tytuł wpłaty (wpisowe; za który semestr; I lub II rata).

 

Wymagane dokumenty:

        1) kwestionariusz zgłoszeniowy (do pobrania w dziekanacie lub poniżej na stronie internetowej),
        2) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
        3) zdjęcie legitymacyjne,
        4) kopia dowodu osobistego (1. i 2. strona na jednej kartce),
        5) dowód wpłaty wpisowego,
            oraz koperta ze znaczkiem (zaadresowana zwrotnie).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć w dziekanacie Podyplomowego Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog” w Opolu lub w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu (49-300 Brzeg, ul. Piastowska 14); w terminie do 19 października 2019 r. (o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań).

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy PCKU „Andragog” WSHE w Brzegu
(Format: PDF)
Kwestionariusz zgłoszeniowy PCKU „Andragog” WSHE w Brzegu
(Format: MS Word)