Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
i taniec z rytmiką

 

 

Edycja IV

Anatomia
Teoria i metodyka ćwiczeń korekcyjnych z elementami rehabilitacji ruchowej
Metody oceny postawy ciała. Dokumentacja pracy nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
Podstawy teorii wychowania fizycznego i sportu
Profilaktyka powstawania wad postawy. Podstawy ergonomii
Patofizjologia wad postawy
Patobiomechanika narządu ruchu człowieka
Fizjologia wysiłku fizycznego
Ćwiczenia korekcyjne w wodzie
Zabawy i gry ruchowe w profilaktyce i korekcji wad postawy
Muzykoterapia i zabawy przy muzyce
Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej człowieka i pierwsza pomoc
Promocja zdrowia i ćwiczenia kompensacyjne w różnych warunkach; ćwiczenia relaksacyjne
Historia kultury fizycznej
Teoria tańca i form ruchu przy muzyce
Rozwój biologiczny i motoryczny człowieka
Elementy rytmiki i koordynacji ruchowej wg Dalcroze'a
Tańce narodowe i ludowe
Tańce współczesne
Tańce towarzyskie
Aerobik
Historia rozwoju form tanecznych i gimnastyczno-tanecznych
Metodyka gimnastyki
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć gimnastyki korecyjno-kompensacyjnej w szkole, placówce; ponadto uzyska specjalistyczne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć o charakterze ruchowo-tanecznym i muzycznym, włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego i fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

UWAGA!
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „gimnastyka korekcyjna i taniec z rytmiką” jest przedstawienie zaświadczenie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów podyplomowych.

 

4 semestry - 640 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 3 grudnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.