Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Wychowanie fizyczne i gimnastyka
korekcyjno-kompensacyjna

 

 

Edycja IV

Anatomia
Podstawy teorii wychowania fizycznego i sportu
Dydaktyka wychowania fizycznego
Antropomotoryka
Teoria i metodyka ćwiczeń korekcyjnych z elementami rehabilitacji ruchowej
Metodyka lekkoatletyki
Metodyka pływania i ratownictwo wodne; ćwiczenia korekcyjne w wodzie
Metodyka gimnastyki
Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych
Zabawy i gry ruchowe; profilaktyka i korekcja wad postawy
Podstawy biomechaniki oraz patobiomechanika narządów ruchu
Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej człowieka i pierwsza pomoc
Fizjologia wysiłku fizycznego
Biochemia
Muzyka, rytm, taniec
Teoria rekreacji i turystyki szkolnej
Propedeutyka sportów walki
Historia kultury fizycznej
Metody oceny postawy ciała. Dokumentacja pracy nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
Profilaktyka powstawania wad postawy. Podstawy ergonomii
Patofizjologia wad postawy
Promocja zdrowia i ćwiczenia kompensacyjne w różnych warunkach
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach; ponadto uzyska dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć gimnastyki korecyjno-kompensacyjnej w szkołach, placówkach.

UWAGA!
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna” jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów podyplomowych.

 

4 semestry - 680 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 3 grudnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.