Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Arteterapia w edukacji

 

 

Edycja VII

Psychologiczno-pedagogiczne i etyczne aspekty zawodu terapeuty
Muzykoterapia
Terapia przez sztukę
Teatroterapia
Biodanza
Biblioterapia
Arteterapia
Warsztaty interpersonalne
Fototerapia
Choreoterapia
Kinezyterapia
Mandala
Metodyka prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Adresaci:

Podyplomowe studia arteterapii przeznaczone są dla:

1) absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zakresu: pedagogiki (w tym: resocjalizacja, gerontopedagogika, praca opiekuńczo-wychowawcza, praca socjalna, nauczanie wczesnoszkolne, kształcenie zintegrowane) psychologii (w tym: psychologia kliniczna, Gestalt), terapii, kierunków medycznych (w tym: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja), muzyki, sztuk plastycznych, artystycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii;

2) adresowane są także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, ale również hospicjów, domów pogodnej jesieni, domów dziennego pobytu, placówek rehabilitacyjnych, szpitali i sanatoriów, świetlic socjoterapeutycznych, placówek interwencyjnych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach;

3) osób zainteresowanych pracą rehabilitacyjną z osobami zaburzonymi psychicznie i/lub fizycznie, pracą resocjalizacyjną z osobami niedostosowanymi społecznie, pracą z osobami starszymi.

 

Cel studiów:

Celem podyplomowych studiów jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania. Kwalifikacje: Studia dają absolwentom kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod związanych z terapią przez sztukę.

 

Możliwości zatrudnienia:

Wszelkiego rodzaju placówki o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności: szkoły, przedszkola, szkoły specjalne i szkoły życia, szkoły i klasy integracyjne, szpitale, sanatoria, hospicja, zakłady lecznicze, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, domy złotej jesieni, domy dziennego pobytu, zakłady karne, zakłady poprawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne Monar, domy kultury.

 

UWAGA! Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie arteterapii po odbyciu 3 letniej praktyki zawodowej mogą ubiegać się o Certyfikat Arteterapeuty wydawany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich “Kajros” (Info: www.kajros.pl).

 

3 semestry - 420 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.