Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

 

 

Edycja XIV

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego a klasyfikacja zawodów i specjalności
Sytuacja psychofizyczna uczniów w okresie podejmowania decyzji zawodowej na etapie szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej
Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej
Zasoby informacyjne oraz narzędzia pracy doradcy zawodowego
Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych
Poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych
Dydaktyka doradztwa edukacyjno-zawodowego
Gospodarka rynkowa: państwo, przedsiębiorstwo, konsument
Gospodarka rynkowa: rynek pracy, rynek finansowy
Planowanie i kariera zawodowa
Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości
Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej
Dydaktyka podstaw przedsiębiorczości
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent może podjąć pracę w roli doradcy zawodowego - specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w szkołach i placówkach. Uzyska umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie: diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Ponadto uzyska kwalifikacje do nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach.

 

4 semestry - 650 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 3 grudnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.