*

slideshow

Edukacja muzyczna i plastyczna

w szkole podstawowej i w gimnazjum


Edycja XIII

Podstawy wiedzy o muzyce
Psychopedagogika twórczości
Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka nauczania plastyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Podstawy wiedzy o sztuce plastycznej
Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
Nowoczesne techniki nauczania muzyki
Instrumenty szkolne
Podstawy dyrygowania
Metody i formy arteterapii (muzyka)
Metody i formy arteterapii (plastyka)
Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
Emisja głosu w śpiewie
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
Praktyka
 
Absolwent może być zatrudniony w szkole podstawowej i gimnazjum jako nauczyciel plastyki i/lub muzyki. Posiadane kwalifikacje predysponują go również do pracy w placówkach kulturalno-oświatowych, ośrodkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach, do prowadzenie kół zinteresowań w zakresie plastyki i muzyki, do prowadzenia własnej działalności artystycznej.
 
 
3 semetry - 430 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 22 października 2016 r.
Zakończenie zajęć: 19 sierpnia 2017 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.