Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Pedagogika resocjalizacyjna

 

 

Edycja XII

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Pedagogika specjalna jako nauka interdyscyplinarna
Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
Regulacje prawne dotyczące rehabilitacji
Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
Diagnostyka psychopedagogiczna
Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
Podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej
Pojęcie, stadia i typologie niedostosowania społecznego
Odpowiedzialność prawna nieletnich.
Systemy oraz instytucje prewencyjne, kontroli społecznej, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne
Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna
System dydaktyczny w resocjalizacji i socjoterapii
Dydaktyka kształcenia resocjalizacyjnego i socjoterapii
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie resocjalizacji i socjoterapii do pracy w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych, ośrodkach specjalistycznych.

 

3 semestry - 640 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.