Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu

 

 

Edycja XII

Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej i psychiatrii
Dydaktyka kształcenia uczniów z autyzmem , zespołem Aspergera
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka
Kształtowanie mowy i języka u dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera
Psychopedagogika autyzmu
Pedagogika specjalna
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego
Metodyka wychowania ucznia w internacie
Współpraca z rodziną ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
Metodyka wychowania i kształcenia przedszkolnego dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera
Metody komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem autystycznym
Metodyka rehabilitacji ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje do pracy z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera.

 

UWAGA!

Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113).

W dokumencie wprowadzono m.in.: obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone - te zapisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

3 semestry - 640 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

 

Semestr letni 2020/2021:

 

Rozpoczęcie zajęć: 13 marca 2021 r.
Zakończenie zajęć: 22 stycznia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.