Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

 

 

Edycja XII

Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej
Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce
Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków
Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania
Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków
Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne
Dydaktyka opiekuńczo-wychowawcza
Instytucje opiekuńczo-wychowawcze
Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą
Praktyka

 

Absolwent uzyska kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach oświatowych oraz stanowiska wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

3 semestry - 440 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.