Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Rekrutacja na studia podyplomowe

 

 

Kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia, złożenie kompletu dokumentów oraz wpłata wpisowego i czesnego w terminie do 26 lutego 2022 r.

Koszt studiów podyplomowych:
wpisowe - 100 zł (zwrotne w przypadku nieuruchomienia kierunku); czesne - 1000 zł do 1200 zł za semestr (w zależności od kierunku studiów). Może być płatne w dwóch ratach w każdym semestrze. Wpłat można dokonywać w dziekanacie lub na rachunek bankowy: PCKU „Andragog”, 45-058 Opole, ul. Ozimska 40; Bank PKO BP w Opolu; nr 33 1020 3668 0000 5002 0383 9024. Dokonując wpłaty należy podać: personalia słuchacza, nazwę kierunku oraz tytuł wpłaty (wpisowe; za który semestr; I lub II rata).

 

Wymagane dokumenty:

 

        1) kwestionariusz zgłoszeniowy (do pobrania w dziekanacie lub poniżej na stronie internetowej),
        2) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
        3) zdjęcie legitymacyjne,
        4) dowód wpłaty wpisowego.

Dokumenty można przesłać listownie, drogą mailową (kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, dowód wpłaty), bądź złożyć w dziekanacie Podyplomowego Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog” w Opolu lub w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu (49-300 Brzeg, ul. Piastowska 14); w terminie do 26 lutego 2022 r. (o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań).

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy PCKU „Andragog” WSHE w Brzegu
(Format: PDF)
Kwestionariusz zgłoszeniowy PCKU „Andragog” WSHE w Brzegu
(Format: MS Word)